Έγκριση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή

Η επωνυμία της εταιρείας iSystem είναι System Graph Technologies ΑΕΕ με έδρα την Λ. Μεσογείων 269 στο Χαλάνδρι, ΑΦΜ 997472710 (ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) με αριθμό ΓΕΜΗ 119205101000. Η εταιρεία έχει εγγραφεί στο Μητρώο Προμηθευτών που συνάπτουν “Συμβάσεις από απόσταση” με Αρ. Μητρώου Προμηθευτών 1816/14 και διαθέτει σχετική βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.


Λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Η λειτουργία του καταστήματος υπόκειται τις διατάξεις του ν. 2251/1994 (Προστασία Καταναλωτή) και του Π.Δ. 131/2003 (Ηλεκτρονικό Εμπόριο). Για τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν από τις συναλλαγές μέσω του store@i-system.gr, υπεύθυνα προς επίλυση είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage